Baldintza orokorrak

Katalogo honetan jasotako bidaietako edozein eta bezeroaren aginduz neurrira antolatutako bidaiak erreserbatzeak baldintza orokor hauek erabat onartzea dakar, zeinak kontratuan automatikoki sartuta daudela uste baitute bertan idatzizko transkripziorik behar izan gabe. Liburuxka/webgune honek bidaian barne hartzen dituen iraupena, ibilbidea, prezioa eta zerbitzuak adierazten ditu. Argitaratzen den aldez aurretiko jakinarazpena eta eskuragarri dagoen leku mugatua dela eta, informazio osagarria eta egin daitezkeen aldaketak (halakorik balego) bidaia bakoitzaren informazio espezifikoko espedientean islatuko dira, bezeroari entregatuko zaiona, eta horrekin batera. baldintza orokorrak, azken kontratu gisa jokatzen du.

1. Bidaia paketeen kontratuari eta Baldintza Orokorrak onartzeari dagokion legezko araudia

Baldintza Orokor hauek Bidaia Konbinatuei buruzko uztailaren 6ko 21/1995 Legean (1995-7-7ko BOE), Kontratu Baldintza Orokorrei apirilaren 13ko 7/1998 Legean (98-4-14) xedatutakoaren mende daude. eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako uztailaren 19ko 26/1984 Legean (84-7-24ko BOE) eta indarreko gainerako xedapenetan.

2. Antolaketa

Bidaia konbinatu hauen antolaketa OVERTRAILS SL enpresak egin du - IFK: B02872968, helbidea Samaniego kalea 1 Solairuartea 20400 Tolosan duena. Txikizkako Agentzia, CIE lizentzia-titulua: 2507

3. Prezioa

Bidaia konbinatuaren prezioa 2009ko otsailaren 2an aplikagarriak diren kanbio-tasak, garraio-tasak, erregai-kostuak eta tasa eta zergen arabera kalkulatu da. Aipatutako elementuen prezioaren edozein aldakuntzak azken prezioa berrikustea eragin dezake. bidaiaren irteera baino 20 egun lehenago arte. Aldaketa zenbateko osoaren % 15 baino handiagoa denean, bezeroak bidaiatik atzera egin dezake, inolako zigorrik gabe, edo kontratuaren aldaketa onartu.

Prezioak logela bikoitz baten arabera kalkulatzen dira. Hirukoitzak kasu gehienetan ez du inolako deskonturik, nahiz eta normalean ohe gehigarria duen bikoitza izan.

3.1. Bidaia konbinatuaren prezioak honako hauek barne hartzen ditu: Joan-etorriko garraioa, zerbitzu hori kontratatutako programa/eskaintzan sartuta dagoenean, kontratuan edo kontsumitzaileari entregatzen zaion dokumentazioan ageri den garraio mota, ezaugarri eta kategoriarekin. harpidetzeko unea. Hotel-establezimenduen tarifak edo zergak, baita zeharkako zergak hala badagokio, eta bidaian zehar laguntza teknikoa, zerbitzu hori berariaz barne hartzen denean. Kontratuan zehazten dena, gainera.

3.2. Bidaia konbinatuaren prezioak ez ditu barne hartzen: bisak, aireportu-zergak eta/edo sarrera eta irteera-zergak, txertaketa-ziurtagiriak, aholkuak, "gehigarriak" bezalakoak, kafeak, ardoak, espirituak, ur mineralak, dieta bereziak, ezta kasuetan ere. pentsio osoa edo erdikoa, kontratuan espresuki hitzartu ezean, arropa garbitzea eta lisatzea, hautazko hoteleko zerbitzuak eta, oro har, “Paketearen prezioak barne hartzen du” atalean espresuki ageri ez den beste edozein zerbitzu. programan/eskaintzan, kontratuan edo kontsumitzaileari entregatutako dokumentazioan berariaz zehazten ez dena.

3.3. Txangoak edo hautazko bisitak: Jatorrian kontratatu gabeko txangoen edo hautazko bisiten kasuan, kontuan izan behar da ez direla bidaia konbinatuaren kontratuaren parte. Liburuxkan argitaratzea helburu informatiboetarako soilik da eta prezioa "aurreikusitako" adierazgarriarekin adierazten da. Beraz, helmugan kontratatzeko unean, haien kostuetan aldakuntzak gerta daitezke, aurreikusitako prezioa aldatzen dutenak. Bestalde, txango hauek kontsumitzaileari beren baldintza espezifikoekin eta behin betiko prezioarekin eskainiko zaizkio modu independentean, kontratazioa egiten den unera arte ez dutela bermatu horiek balizko gauzatzea.

4. Ordainketa modua. Izen emateak eta itzulketak

Izena emateko aktan, Agentziak, inola ere, bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 40 baino gehiagokoa izango ez den aurrerakin bat eskatu ahal izango du, dagokion ordainagiria emanez, kontsumitzaileak aurreikusitako zenbatekoaz gain, eskatutako bidaia konbinatua zehaztuz. . Gainerako zenbatekoa bonoen edo bidaia-dokumentuen entregaren kontra ordaindu beharko da, irteera-data baino 15 egun lehenago gutxienez. Bidaiaren prezio osoa adierazitako baldintzetan ordaintzen ez bada, kontsumitzaileak eskatutako bidaiari uko egiten diola ulertuko da, hurrengo atalean adierazitako baldintzak aplikatuko direlarik. Edozein kontzeptutarako egokiak diren itzulketa guztiak, erregistroa egin den Merkataritzako Agentziaren bidez formalizatuko dira beti, eta ez da itzuliko kontsumitzaileak borondatez erabiltzen ez dituen zerbitzuengatik.

5. Kontsumitzailearen erretiratzea. Bidaiaren esleipenak eta baliogabetzeak aurreikusitako gutxieneko izena eman duten pertsona kopurura ez iristeagatik

Edozein unetan, erabiltzaileak edo kontsumitzaileak eskatutako edo kontratatutako zerbitzuetatik atzera egin dezake, ordaindutako zenbatekoak itzultzeko eskubidea izanda, dela prezio osoa dela aurreko atalean aurreikusitako aurrerapena, baina Agentziari kalte-ordaina eman beharko dio. kontzeptu hauek:

Banakako zerbitzuen kasuan: Kudeaketa-gastu guztiak, gehi baliogabetze-gastuak, azken hori gertatu balitz.

Pakete-bidaien kasuan, eta erretiratzea ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen ez bada: • Kudeaketa-gastuak (gutxienez 30 €) gehi baliogabetze-gastuak, halakorik balego.

Zigorra, bidaia osoaren % 5ekoa, erretiratzea bidaiaren hasiera data baino 10 egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagotan gertatzen bada; % 15 3. eta 10. egunen artean, eta % 25, irteera baino 48 ordu lehenago. Programatutako irteera-orduan agertzen ez bazara, ez duzu ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskubiderik izango, aldeek kontrakoa adostu ezean.

Kontratatutako eta bertan behera utzitako zerbitzuren bat kontratazio-baldintza ekonomiko berezien menpe egonez gero, hala nola, hegazkinak, itsasontziak, tarifa bereziak, etab., erretiratzeko baliogabetze-gastuak bi aldeek hitzartutako baldintzen arabera ezarriko dira. Bidaia konbinatuaren kontsumitzaileak bere erreserba hirugarren bati laga diezaioke, bidaiaren hasiera data baino 15 egun lehenago idatziz eskatuz, aldeek kontratuan epe laburragoa adosten ez badute. Esleipendunak esleipendunaren baldintza berberak bete beharko ditu, oro har bidaia konbinatuan eskatzen direnak, eta biak solidarioki erantzuleak izango dira Bidaia Agentziaren aurrean bidaiaren prezioa eta esleipenaren justifikatutako gastu osagarriak ordaintzeko.

Antolatzaileak baldintzatzen duen kasuetan, eta hala zehazten duen kasuetan, bidaia konbinatuaren eskaintzaren bideragarritasuna parte-hartzaile minimo bat izateko eta kopuru horretara iristen ez denez, bidaia bertan behera geratzen denez, erabiltzaileak eskubide esklusiboa izango du itzultzeko. guztizko prezioa edo aurreikusitako zenbatekoak, kalte-ordainik eskatu gabe, baldin eta Agentziak bidaiaren hasiera data baino gutxienez 10 egun lehenago jakinarazi badizu idatziz.

6. Aldaketak

Bidaia Agentziak bere bezeroei konpromisoa hartzen du bidaia paketeen kontratua sortu duen programa/eskaintzan jasotako kontratatutako zerbitzu guztiak emateko, ezarritako baldintza eta ezaugarriekin, eta hori guztia honako puntu hauen arabera: Irteera aurretik, Antolatzaileak behartuta dago kontratuaren funtsezko edozein elementu nabarmen aldatzera, prezioa barne, berehala jakinarazi beharko dio kontsumitzaileari, bai zuzenean, baita dendari gisa ere jarduten denean, bai dagokion dendariaren bitartez gainerako kasuetan.

 • Kasu horretan, eta alderdiek kontrakoa adostu ezean, kontsumitzaileak aukera dezake kontratua inolako zigorrik gabe amaitzea edo sartutako aldakuntzak eta prezioan duten eragina zehazten diren kontratuaren aldaketa onartzea. Kontsumitzaileak hartutako erabakia dendariari edo, hala badagokio, antolatzaileari jakinarazi beharko dio hiru eguneko epean, a) atalean adierazitako aldaketaren berri jaso eta hurrengo egunetik aurrera. Kontsumitzaileak adierazitako baldintzetan bere erabakia jakinarazi ezean, kontratua deuseztatzea inongo zigorrik gabe aukeratzen duela ulertuko da.
 • Kontsumitzaileak kontratua etetea aukeratzen badu, b) atalean ezarritakoaren arabera, edo Antolatzaileak pakete-bidaia bertan behera uzten badu hitzartutako irteera-data baino lehen, kontsumitzaileari egotz ez zaion arrazoiren batengatik, azken honek izango du. eskubidea, kontratua amaitzen den unetik, horren ondorioz ordaindutako zenbateko guztiak itzultzeko, edo baliokide edo kalitate handiagoko beste bidaia bateratu bat egiteko, baldin eta Antolatzaileak edo Txikizkariak proposatu badezake. Eskaintzen den bidaia kalitate eskasekoa bada, Antolatzaileak edo Txikizkariak kontsumitzaileari itzuli beharko dio, hala badagokio, jada ordaindutako zenbatekoen arabera, prezio-aldea, kontratuaren arabera. Eskubide hori bera izango da kontratuan ezarritako baldintzetan erreserbaren berrespena lortzen ez duen kontsumitzaileari.
 • Aurreko kasuetan, Antolatzailea eta Txikizkaria izango dira kontsumitzaileari ordaintzeaz, hala dagokionean, kontratua hausteari dagokion kalte-ordaina, hau da, kontratatutako bidaiaren prezio osoaren % 5 izango da, aipatutako haustura gertatzen bada. bidaiarako aurreikusitako dataren aurreko bi hilabeteen eta 15 egunen artean; % 10 aurreko 15 egun eta 3 egunen artean gertatzen bada, eta % 25 aipatutako arau-haustea aurreko 48 orduetan gertatzen bada.
 • Ez da kalte-ordainik emateko betebeharrik izango ondorengo kasuetan:
 • Ezeztapena bidaia konbinatuan izena emanda dagoen pertsona kopurua eskatzen dena baino txikiagoa delako eta hori kontsumitzaileari idatziz jakinarazten zaionean kontratuan horretarako ezarritako epea baino lehen.
 • Bidaia bertan behera uztea, gehiegizko erreserba kasuetan izan ezik, ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen denean, hau da, dei egiten duenaren kontroletik kanpo dauden inguruabar horiek, anormalak eta ezustekoak, horien ondorioak saihestu ezin izan diren arren. behar bezalako arduraz jokatuta.
 • Bidaia irten eta gero, Antolatzaileak kontratuan aurreikusitako zerbitzuen zati garrantzitsu bat eman ezin duela eman edo egiaztatzen ez badu, antolatutako bidaiarekin jarraitzeko irtenbide egokiak hartuko ditu, gabe. kontsumitzailearentzat edozein prezio gehigarri, eta, hala badagokio, azken honi ordainduko dio emandako prestazioen eta emandakoen arteko aldeen zenbatekoa. Kontsumitzaileak bidaia jarraitzen badu Antolatzaileak emandako irtenbideekin, proposamen horiek isilbidez onartzen dituela ulertuko da.
 • Antolatzaileak hartutako irtenbideak bideraezinak badira edo kontsumitzaileak arrazoizko arrazoiengatik onartzen ez baditu, azken honek, kostu gehigarririk gabe, irteerako lekura itzultzeko bidaian erabilitakoaren pareko garraiobidea eman beharko dio. edo biek adostu duten beste edozein, egokia izan daitekeen kalte-ordainaren kaltetan gabe.
 • Erreklamaziorik gertatuz gero, merkatariak edo, hala badagokio, antolatzaileak arduratsu jokatu beharko du irtenbide egokiak bilatzeko.
 • Inolaz ere, bidaia konbinatuko kontratuan jasota ez dagoen guztia (adibidez, bidaiariaren jatorri-lekutik bidaiaren abiapunturako garraio-txartelak, edo alderantziz, bidaiaren aurreko edo ondorengo egunetako hotel-erreserbak). , etab.) Antolatzailearen ardura izango da, ez dago zerbitzu independenteek izan ditzaketen gastu horiek konpentsatzeko betebeharrik, e) atalean aurreikusitako kausengatik bidaia bertan behera uzten bada.
 • Eskaintzan jasotako hotel-aireportutik edo alderantziz egindako transferentziak/laguntzak edo antzeko beste batzuk betetzen ez badira, funtsean, lagatzailearen esku ez dauden arrazoiengatik eta Antolatzaileari egotz ez zaizkion arrazoiengatik, azken honek diru-kopurua itzuliko du. bezeroak bidaian erabilitako ordezko garraioa. , dagokion ordainagiria edo faktura aurkeztuta.

7. Kontsumitzailearen betebeharra kontratua betetzean edozein arau-hauste jakinarazteko

Kontsumitzailea behartuta dago kontratuaren betearazpenean gertatzen den edozein arau-hauste jakinaraztea, ahal izanez gero, "in situ" edo, beste kasu batean, ahalik eta azkarren idatziz edo erregistratzen den beste edozein modutan antolatzaileari edo dendari eta, haien kasuan, kasuan kasuko zerbitzuaren hornitzaileari. Agentzia -Antolatzaileak edo Txikizkariak- arbitratutako irtenbideak kontsumitzailearentzat egokiak ez badira, kontsumitzaileak hilabeteko epea izango du Merkatari Agentziari edo antolatzaileari erreklamatzeko, beti ere azken honen bitartez.

8. Ekintzen preskripzioa

Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, Bidaia Konbinatuak Arautzen dituen uztailaren 6ko 21/1995 Legean (95-7-7ko BOE) aitortutako eskubideen preskripzio epea bi urtekoa izango da, aipatutako Legeko 13. artikuluan ezarritakoaren arabera.

9. Erantzukizuna

 • Orokorra Bidaia Agentzia Antolatzaileak eta bidaia konbinatuaren azken saltzaileak kontsumitzaileari erantzungo diote, bidaia konbinatuaren kudeaketa-esparruari dagozkion betebeharren arabera, kontratutik eratorritako betebeharrak behar bezala betetzeko. Horiek beraiek edo beste zerbitzu-hornitzaileek gauzatu behar dituzten kontuan hartu gabe, eta Antolatzaile eta Dendariek zerbitzu-hornitzaile horien aurka jarduteko duten eskubideari kalterik egin gabe. Antolatzaileak adierazten du bere gain hartzen dituela bidaiaren antolakuntza eta exekuzio funtzioak. Pakete-bidaien Antolatzaileak eta Txikizkariak izango dira kontsumitzaileak kontratua ez betetzearen edo gaizki betetzearen ondorioz jasandako kalteen erantzule. Erantzukizun hori amaituko da honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean:
 • Kontratua betetzean ikusitako akatsak kontsumitzaileari egotz zaizkiola.
 • Akatsak kontratuan aurreikusitako zerbitzuak ematearekin zerikusirik ez duten hirugarren bati egotz zaizkiola eta ezustekoak edo gaindiezinak direla.
 • Aipatutako akatsak ezinbesteko arrazoien ondoriozkoak direla, hau da, dei egiten duenaren kontroletik kanpo dauden inguruabar horiek, anormalak eta aurreikustezinak, zeinen ondorioak saihestu ezin izan diren, behar bezalako arduraz jokatu arren.
 • Akatsak Txikizkariak edo, hala badagokio, Antolatzaileak, beharrezko ardura guztiak jarri arren, aurreikusi edo gainditu ezin izan dituen gertakari baten ondoriozkoak direla. Dena den, 2., 3. eta 4. zenbakietan aurreikusitako egoeraren bat dela-eta erantzukizuna baztertzeko kasuetan, bidaia konbinatuaren parte diren antolatzailea eta dendara behartuta egongo dira behar den laguntza ematera. zailtasunetan.

10. Kalteengatiko kalte-ordainen mugak

Pakete-bidaian jasotako prestazioak ez betetzearen edo gaizki betetzearen ondoriozko kalteen kalte-ordainaren mugari dagokionez, gaiari buruzko Nazioarteko Hitzarmenetan xedatutakoari jarraituko zaio.

10.1 Paketeen bidaia-zerbitzuen mugaketa.

10.1.1. Aire-bidaiak. Aurkezpena aireportuan. Hegazkin-bidaietan, aireporturako aurkezpena irteera-ordu ofiziala baino ordu eta erdi lehenago gutxienez egingo da, eta, nolanahi ere, kontratua sinatzerakoan emandako bidaia-dokumentazioan adierazitako gomendio zehatzak zorrotz beteko dira. Banakako zerbitzuak kontratatzerakoan, bezeroak hegaldien irteera orduak berrestea gomendatzen du gutxienez 48 ordu lehenago.

10.2 Hotelak.

10.2.1. orokorra

Hotelak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea eta edukia zure herrialdeko organo eskudunak esleitutako turismo-kategoria ofizialak zehaztuko du, hala badagokio. Alde horretatik indarrean dagoen legediak kontuan hartuta, zeinak logelak bakunak eta bikoitzak egotea baino ez duela ezartzen, azken horietako batzuetan hirugarren ohe bat jartzea ahalbidetuz, beti ere hirugarren ohearen erabilera jakin eta jakinarekin egiten dela kalkulatuko da. jendearen adostasuna.gela okupatuz. Isilbidezko estimazio hori aurrez ohartarazi izanaren inguruabar jakin batetik dator, bai eta gela hirukoitza gisa islatzen dela aurrerapena ordaintzerakoan kontsumitzaileak ematen dizkion erreserba formulario guztietan, kontratuan eta txartelak eta/edo dokumentazioan. bidaia hori aldi berean entregatzen den beraren sinadurara. Era berean, lau pertsona gehienez erabiltzeko gela bikoitzen kasuan, lau ohekoak, programa/liburuxka eskaintzan hala zehazten denean. Hoteletan sartzeko eta irteteko ohiko ordua erabiltzaileak erabiliko duen lehen eta azken zerbitzuaren araberakoa da. Arau orokor gisa eta kontratuan berariaz kontrakorik adostu ezean, gelak iristeko eguneko 14:00etatik aurrera erabili ahal izango dira eta irteera eguneko 12:00ak baino lehen utzi behar dira. Kontratatutako zerbitzuak gida baten etengabeko akonpainamendua barne hartzen ez duenean eta erabiltzaileak erreserbatutako hotelera iristea aurreikusten badu adierazitakoak ez diren egun edo orduetan, komeni da, arazoak eta interpretazio okerrak saihesteko, komunikatzea. Agentzia Antolatzaileari, edo hotelera zuzenean, ahalik eta egoera hori aurreratzea. Ostatu-zerbitzuak esan nahi du logela dagokion gauean erabilgarri dagoela, bidaia konbinatuaren inguruabarrak direla-eta, hasiera batean aurreikusitakoa baino beranduago gertatzen den arren.

10.2.2. Beste zerbitzu batzuk.

Helmugara eguerdiko 12:00etatik aurrera iristen diren hegaldietan, lehen hoteleko zerbitzua, programa/liburuxkaren eskaintzan sartzen denean, afaria izango da. Era berean, helmugara 19:00etatik aurrera iristen diren hegaldietan, hotelaren lehen zerbitzua ostatua izango da. Zuzeneko aire-ibilbidetzat joko da beti, bere dokumentazio-euskarria hegaldi-kupoi bakarra dena, hegaldiak geldialdi teknikoa egiten duen ala ez. Zirkuituetan, autobusek euren ezaugarriak alda ditzakete parte-hartzaile kopuruaren arabera. Irteera batean bidaiari kopuru nahikoa iristen ez bada, baliteke mikrobus edo "furgoneta" bat erabiltzea, zeinak, espresuki kontrakoa adierazi ezean, etzandako eserlekurik ez duten. Era berean, zirkuitu bakoitzaren deskribapenean autokarak aire girotua duen edo ez adierazten da, ezer adierazi ezean ez duela ulertuko da. Argazki-safariak egiteko parke naturaletako garraioa "furgonetan" edo herrialde bakoitzaren ezaugarri diren lur orotako ibilgailuetan egiten da. Aurreko kasu guztietan, garraio-ibilgailuaren diseinua, egitura, erosotasuna eta segurtasuna ezingo dira Espainiako arau eta arauetara egokitu, bidaiaren helmugako herrialdeari berariazkoak direnetara baizik.

10.2.3. Zerbitzu Osagarriak Erabiltzaileek Agentzia Antolatzaileak behin betiko berretsi ezin dituen zerbitzu osagarriak eskatzen dituztenean (adibidez, itsasora begirako gela, etab.), erabiltzaileak eskatutako zerbitzu osagarritik behin betiko kentzea edo eskaerari eustea erabaki ahal izango du, zerbitzu horiek azkenean zerbitzu horiek behin betiko izan daitezen. emango dizute. Alderdiek azkenean eman ezin diren zerbitzu osagarrien prezioa aldez aurretik ordaintzea adostu badute, ordaindutako zenbatekoa Txikizkako Agentziak itzuliko du berehala kontsumitzaileak zerbitzua kendu eta bidaiatik bueltan. . ., erabiltzaileak eskatutako zerbitzu osagarria kentzea aukeratu duen edo eskaerari eutsi dion kontuan hartuta.

10.3 Zirkuituak. Agentzia Antolatzaileak bezeroei jakinarazten die liburuxkan zehazten diren zirkuituetan ostatu-zerbitzua erlazionatutako establezimenduren batean edo kategoria eta eremu bereko beste batean emango dela eta, gainera, zirkuituaren ibilbidea hauetako edozeinen arabera garatu daitekeela. programa-eskaintzan deskribatutako aukerak ere. Aurreko kasuetan, kontsumitzaileak kontratua egin aurretik formula hori onartzen badu, definizio falta horrek ez du kontratua aldatzea ekarriko.

11. Pasaporteak, bisak eta dokumentazioa

Erabiltzaile guztiek, salbuespenik gabe (haurrak barne), dagokien dokumentazio pertsonala eta familiarra eraman beharko dute, pasaportea edo NANa izan, bisitatzen ari diren herrialdeko edo herrialdeetako legeen arabera. Haien izenean izango da bidaiek eskatzen dutenean bisatuak, pasaporteak, txerto-agiriak, etab. Edozein Agintarik bisa emateari uko egiten bazaio, erabiltzailearen arrazoi partikularrengatik, edo herrialdean sartzea ukatzen bazaio, eskatzen diren betekizunak ez direlako, edo eskatutako dokumentazioan lehenetsita, edo ez direlako. beraren eramailea izanik, Agentzia Antolatzaileak uko egiten dio izaera horretako gertakarien erantzukizuna, kontsumitzailearen izenean sortzen diren gastuak izanik, egoera horietan zerbitzuak borondatez kentzeko kasuetarako ezarritako baldintzak eta arauak aplikatuz. Erabiltzaile guztiei, batez ere espainiarra ez den nazionalitatea dutenei ere, gogorarazten zaie bidaia hasi aurretik ziurtatu behar dutela bisa araudi eta baldintza guztiak betetzen dituztela arazorik gabe sartu ahal izateko. bisitatu. 18 urtetik beherakoek beren gurasoek edo tutoreek sinatutako baimen idatzia eraman beharko dute, edozein agintarik eskatu ahal izateko.

12. Txikizkako Agentziak kontsumitzaileari eman behar dion informazioa

Kontsumitzaileari jakinarazten zaio kontratua formalizatzen den unean Merkataritzako Agentziatik jaso beharko duela aukeratutako bidaiarako beharrezkoa den dokumentazio espezifikoari buruzko informazio egokia, bai eta ezeztapena estaltzen duen aseguruaren hautazko harpidetzari buruzko aholkuak ere. kostuak eta/edo laguntza asegurua, istripu, gaixotasun edo heriotza-kasuetan aberriratzeko gastuak estaltzen dituena; eta kontratatutako bidaiaren helmugan inplizitu daitezkeen arriskuei buruzko informazioa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren arabera.

13. Beste informazio osagarri batzuk.

13.1 Ekipajea. Ondorio guztietarako eta lurreko garraioari dagokionez, ulertuko da erabiltzailearen ekipajea eta gainerako gauza pertsonalak berarekin gordetzen dituela, edozein ibilgailuren zatia edozein dela ere, eta garraiatzen dela. erabiltzailearen arriskua eta gastua. . Erabiltzaileei gomendatzen zaie ekipajea kargatu eta deskargatzeko eragiketa guztietan egotea. Ekipajeen aireko, trenbideko, itsasoko edo ibaiko garraioari dagokionez, garraio-enpresen baldintzak aplikatzen dira, eta bidaiari-txartela izango da aipatutako enpresen eta bidaiariaren arteko dokumentu loteslea. Edozein kalte edo galera jasanez gero, kontsumitzaileak berehala aurkeztu beharko dio dagokion erreklamazioa Garraio Enpresari. Agentzia Antolatzaileak konpromisoa hartzen du egoera hauetakoren baten eraginpean egon daitezkeen bezeroei laguntza egokia emateko.

13.2 Bezeroaren / Bidaiariaren erantzukizuna. Bezeroak bere esku izan eta Bidaia Konbinatuen Kontratuaren Baldintza Orokorrak ezagutu eta bidaiaren fitxa teknikoa irakurri beharko du, non hegaldiak, ostatua eta bidaiaren gainerako baldintzak zehazten diren. Bezeroak bidaia honen arriskuen berri izan behar du, baita bisitatu beharreko herrialde edo herrialdeetako egoera politikoa, eguraldiaren egoera eta hondamendi naturalak edo bestelakoak eta arrisku inplizituak ere. Informazio hori Agentziak ematen du eta, halakorik ezean, Kanpo Arazoetarako Ministerioaren bitartez. Garraio-ibilgailuen alokairua bezeroaren eskariz egiten da, Bidaia Agentzia Antolatzailea lehorreko, itsasoko, aireko edo trenbide-istripu baten ondorioz edo ibilgailuak, itsasontziak, hegazkinak eragindako edozein gorabeheraren ondorioz gerta daitekeen erantzukizunetik salbuetsiz. edo trebatu bai pertsonentzat eta bai gauzetara. Komenigarria da asegurua kontratatzea ibilgailua alokatzeko edo jasotzeko unean (kasuaren arabera).

Agentzia Antolatzaileak berariaz adierazten du bitartekari lanak egiten dituela bidaiarien eta ibilbidean adierazitako zerbitzuak ematen dituzten entitate edo pertsonen artean. Bidaia bere ibilgailuekin edo Agentzia Antolatzaileak alokatutakoekin egiten denean, istripua gertatuz gero, edozein herrialdetan gertatzen den, bidaiariak berariaz men egiten du ibilgailua matrikulatuta dagoen herrialdeko istripu-legeriari. Agentzia Antolatzaileak ez du bere gain hartuko hegaldiak edo beste garraiobide batzuk edozein arrazoirengatik irteten diren atzerapenen edo aldaketen ondorioz sortzen diren ostatu, garraio, mantenu, etxeratze edo bestelako gastuengatik.

14. Erreklamazioak

artikuluan xedatutakoaren arabera. 168/94 Dekretuaren 16.1.k, kontsumitzailea behartuta dago kasuan kasuko hornitzaileari ahalik eta lasterren jakinaraztera, zerbitzuak modu fidagarrian gauzatzean izandako edozein arau-hauste, bai eta agentziari ahalik eta lasterren jakinaraztea ere. ahal bezain laister.

15. Bidaia Laguntza Asegurua eta baliogabetzea

Osasun-laguntzarekin eta/edo baliogabetzearekin lotutako edozein alderditan, bezeroak aseguru hori eduki beharko du eta aseguru-etxearen telefono-zenbakiarekin jarri behar du harremanetan. Laguntza eta/edo baliogabetze kontratua sinatu ez badu, edo prezioan sartuta ez badago, bezeroak bere gain hartuko du alderdi honen erantzukizun osoa.

16. Katalogo honetan jasotako bidaiaren bat erreserbatzeak baldintza orokor hauek erabat onartzea dakar, kontratuan automatikoki sartuta daudela ulertuko baita bertan idatzizko transkripziorik behar izan gabe.

17. Bidaia alternatiboen espezialitatea / Urrutiko eremuak

Bidaiak partzialki urrutiko eremuetatik egiten dira, azpiegitura turistiko mugatuak edo existitzen ez direnak. Leku hauetatik bidaiatzeak malgutasuna izatea eta mugaketa horrek ekar ditzakeen zerbitzuei dagokienez izan ditzakeen aldaketak onartzea eskatzen du. Ezustekora egokitzeko nolabaiteko gaitasun bat ere beharrezkoa da, bai positiboki (herriko jaia, merkatua...) bai hainbestekoa ez den horretan (uholdeak, errepide moztuak, etab.).

Bidaiariak jakin behar du, kasu batzuetan, ebakuazio azkarra edo laguntza mediko egokia ezinezkoa izan daitekeela, adibidez.
Bidaia honen ezaugarri bereziak, bidaia alternatibo batenei erantzuten dietenak, bidaiariak ezagutzen eta onartzen ditu, eta berariaz onartzen ditu bertatik eratortzen diren egoerak eta zirkunstantziak.

HELBURU HERRIAREN EGOERA POLITIKOA, SEGURTASUNA ETA OSASUNA
Informazio hori ezagututa, bidaiariak helmugako herrialdearen gizarte edo politika, segurtasun eta osasun egoeraren berri du, eta bidaiak ekar dezakeen arriskua onartzen du, Agentzia Antolatzailea zentzu horretan edozein erantzukizunetatik salbuetsiz.

POLITIKA ETA SEGURTASUNA
http://www.exteriores.gob.es webgunean agertzen diren Espainiako Gobernuko Atzerri Ministerioaren gomendio ofizialak aipatzen ditugu.

OSASUNA
https://www.mscbs.gob.es bere webgunean agertzen diren Osasun eta Kontsumo Ministerioaren txertoei eta beharrezko neurriei buruzko gomendio ofizialak aipatzen ditugu.

Ezin duzu aurkitu bilatzen ari zarena? Sortu zure esperientzia. Zure gustura egokitutako bidaia guztiz ezberdina diseinatzen dugu.

© 2021 Overtrails Incoming